Algemene voorwaarden

Raadpleeg onze algemene voorwaarden

Alle overeenkomsten zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
✓ De prijsopgaven voor herstellingen of installaties worden zojuist mogelijk opgesteld, doch zonder verbintenis.
✓ De opgegeven levertijden zijn nooit bindend. Te late levering kan nooit aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding van onzentwege.
✓ Bezwaren wegens onvolledige of defecte uitvoeringen moeten schriftelijk ingediend worden ten laatste 8 dagen na het beëindigen der opdracht.
✓ De prijzen worden opgemaakt zonder verbintenis voor wat de duur betreft en stellen geen voorgaande voor eventuele bijkomende bestellingen.
✓ Ingeval van tijdelijke werkonderbreking omwille van gevallen van overmacht, zoals ongevallen, oorlog, slecht weer, stakingen, pandemie, enz…. zullen de termijnen voorzien voor hun uitvoering met het volste recht en zonder vergoeding verlengd worden voor de duur van de onderbreking, verlengd met 8 dagen.
✓ De speciale werken niet vermeld in onze prijsopgave zullen uitgevoerd worden in regie met in acht name van de belangen van onze cliënt.
✓ De cliënt zal ervoor zorgen dat de werf zo net is dat een verzorgde uitvoering van ons werk mogelijk is.
✓ Onze prijsopgave voorziet het wegnemen van de afval van het werk, dat van andere ambachten niet, noch het reinigen van de werf die op abnormale wijze door anderen bevuild of beschadigd werden. Moest er een voorafgaandelijke reiniging nodig zijn, dan zal zij uitgevoerd worden in regie, met in acht name van de belangen van de cliënt.
✓ Er wordt verondersteld dat de werf op normale wijze van water en elektriciteit voorzien is en gevrijwaard tegen vorst.
✓ Schade toegebracht van onze installatie gedurende de uitvoering ervan, en die noch door ons, noch door ons personeel werd veroorzaakt, zal hersteld worden voor de rekening van de cliënt. Hetzelfde geldt voor elk werk dat zou dienen herbegonnen te worden wegens feiten die niet aan ons kunnen toegeschreven worden.
✓ De bestelde werken zullen door ons, of voor rekening en op onze verantwoordelijkheid uitgevoerd worden. Indien de cliënt een andere firma opdracht zou geven een gedeelte van de voorziene werken uit te voeren dan zou hij bij ons een vergoeding van 20 % op deze werken verschuldigd zijn overeenkomstig de rechtspraak in toepassing van Art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek.
✓ Indien de opdrachtgever met of zonder onze toelating materiaal zou gebruiken dat ons toebehoort, dan zouden wij niet aansprakelijk kunnen gesteld worden uit hoofde van het gebruiken van dat materiaal of van ongevallen die er zouden van voortkomen.
✓ Elke mededeling van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de werken zal slechts geldig zijn gegeven aan ons of aan onze afgevaardigde, die aangeduid werd om de leiding van, of het toezicht, op de werken uit te oefenen. Indien aanvullende werken gedurende werkzaamheden en voor de goede gang van zaken nuttig of noodzakelijk blijken zullen ze in regie worden uitgevoerd. Het feit dat de opdrachtgever ze heeft laten uitvoeren moet uitgelegd worden als een stilzwijgend akkoord. Zelfs ingeval van absoluut forfait zullen wij het bewijs van de eventuele door de opdrachtgever bevolen wijzigingen, mogen leveren door andere rechtsmiddelen dan een geschrift van de laatste.
✓ Contractbreuk van de onderlinge overeenkomst door de koper of ongunstige kredietinlichtingen over hem, geven aan DKG Boringen ten alle tijde het recht een levering geheel of gedeeltelijk te weigeren. Tevens houden wij ons het recht voor, in dergelijke gevallen 15 % van de overeenkomst als schadevergoeding te eisen.
✓ Het te betalen bedrag zal vastgesteld worden in verhouding tot de vordering van de werken.
✓ De facturen zijn contant betaalbaar. Wanneer de facturen niet binnen de hiervoor vastgestelde termijn betaald worden, dan mogen wij met het volste recht het werk onderbreken zonder vergoeding.
✓ De warmtepompinstallatie is niet onderworpen aan een keuring. Er wordt verondersteld dat het werk goedgekeurd is wanneer geen enkele schriftelijke klacht wordt geformuleerd binnen de acht dagen na het beëindigen van het werk en de ontruiming van de werf of door de arbeiders afgewerkte gedeelte.
✓ Wij behouden ons het recht voor om zonder aanmaningen alle sommen die op de vastgestelde vervaldag niet betaald zijn, onmiddellijk te innen.
✓ Elk bedrag dat niet betaald wordt op vervaldag wordt van rechtswege en zonder aanmaning met 10 % schadevergoeding en een verwijlintrest van 1 % per maand verhoogd, met een minimum van 25 euro.
✓ Bij geschillen zijn de Rechtbanken van Turnhout bevoegd. Onverminderd ons uitsluitend recht, om welke reden ook, het geschil voor andere rechtbanken te brengen.
✓ Onze cliënten-medecontractanten zijn gehouden en verondersteld deze voorwaarden te kennen en te hebben aanvaard.

De posities van de boringen dienen goedgekeurd te worden door de opdrachtgever (eventueel in overleg met de boormeester).
✓ De boordiepte dient door de opdrachtgever gecontroleerd te worden tijdens de boorwerkzaamheden.
✓ De opdrachtgever bevestigt dat de boorwerkzaamheden uitgevoerd worden in het kader van een niet-ingedeelde inrichting. Dit houdt in dat er geen akte name en geen milieu- of omgevingsvergunning vereist is.
✓ De opdrachtgever dient elektrische stroom (230V) te voorzien tijdens het uitvoeren van de boorwerkzaamheden.
✓ Er dient, op kosten van de opdrachtgever, voldoende water (min. 5000 tot 7000 liter per boring) beschikbaar te zijn tijdens de boring. Het ter beschikking gestelde boorwater bevindt zich in een regenwaterput en dient te voldoen aan de wettelijke normen.
✓ Leidingwater dient aanwezig te zijn voor het eventueel bijvullen van de regenput – spoelput.
✓ Indien er geen water voorzien kan worden door de opdrachtgever, is het mogelijk om IBC-vaten te laten voorzien door DKG Boringen tegen een meerprijs op aanvraag. Deze dienen door de klant gevuld te worden met water voor aanvang van de werken.
✓ De opdrachtgever bezorgt ons tijdig de gevraagde info middels ingevulde en ondertekende checklist betreffende grondboringen, recent rioleringsplan en eventuele foto’s.
✓ Er mogen geen grondwerken (verhoging) of verhardingen zijn uitgevoerd voordat onze boringen zijn uitgevoerd.
✓ Alle niet zichtbare ondergrondse obstakels zoals leidingen, kabels, buizen, riolen, putten, etc. dienen voor aanvang van de boringen doorgegeven en/of vrijgemaakt te worden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade indien er geen plan van de aanwezige ondergrondse leidingen bezorgd wordt of de leidingen afwijken van het plan.
Een planaanvraag kan u indienen via het KLIP (= Kabel- en Leidinginformatie portaal) – website: https://klip.vlaanderen.be/. De aanvraag dient te gebeuren ten vroegste 40 werkdagen voor grondwerken.
✓ Afvoerbuizen dienen zo dicht mogelijk tegen de woning gelegd te worden.
✓ De grond waarop we boren is maagdelijk, niet verontreinigd en egaal gelegen.
✓ Het ruimen van puin, oude fundering, hout etc., zijn niet inbegrepen in de graafwerken. Deze kosten worden gefactureerd in regie.
✓ Wachturen en meerwerken worden aangerekend aan 65,00 Euro per uur per aanwezige werknemer.
✓ Indien nodig, worden de gevels afgeschermd door de opdrachtgever.
✓ Het perceel dient vrij en berijdbaar te zijn voor onze vrachtwagens en boormachines tot bij de plaats van de boringen.
✓ Er dient door de opdrachtgever voldoende parkeerplaats voorzien te worden voor onze vrachtwagen, camionette en boortoren.
✓ Indien nodig dient de opdrachtgever wegsignalisatie te voorzien tijdens de boorwerken. De werf dient tijdens en na de boring afgesloten te worden door de opdrachtgever tegen ongevallen, beschadigingen en vandalisme.
✓ De opdrachtgever neemt de verantwoordelijkheid op zich van de lozing van het rest – boorwater en eventueel afvoer van de uitgeboorde specie.
✓ Alle garantie vervalt wanneer er door derden aan de installatie wordt gewerkt zonder voorafgaande afspraken of wanneer onze richtlijnen hieromtrent niet worden opgevolgd. 

Contacteer ons

DKG Boringen
Heesbeekweg 32/2
2310 Rijkevorsel
Tel +32 (3) 375 60 78
info@dkgboringen.be
BTW BE0862.386.220

Op de kaart

Let's get social